reklama

PSYCHOLOG

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU

Identyfikacja oferty
Identyfikator oferty: StPr/22/0665
Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Data dodania oferty do CBOP 14.09.2022
Oferta ważna do: 22.09.2022
Dane firmy/przedsiębiorstwa
Nazwa firmy: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TURKU
Adres: ??kowa 1, 62-700 Turek, powiat: turecki, woj: wielkopolskie
Profil działalności: pomoc i opieka spo?eczna
Wymagania
Zawód:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
Jezyki:
Uprawnienia:
Inne wymagania: udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa
reklama
Stanowisko pracy
Zakres obowiązków: 1) Zapewnienie rodzinom zast?pczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadz?cym rodzinne domy dziecka poradnictwa, w tym rodzinnego, ktre ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdzia?anie zjawisku wypalenia zawodowego. 2) Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zast?pczym i prowadz?cym rodzinne domy dziecka w realizacji zada? wynikaj?cych z pieczy zast?pczej. 3) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepe?nosprawnym z terenu powiatu tureckiego. 4) Udzia? w dokonywaniu okresowej oceny rodziny zast?pczej i prowadz?cego rodzinny dom dziecka oraz oceny sytuacji dziecka przebywaj?cego w pieczy zast?pczej. 5) Przeprowadzanie bada? psychologicznych rodzinom. 6) Kwalifikowanie kandydatw na rodziny zast?pcze i rodzinne domy dziecka. 7) Dokonywanie diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zast?pczej. 8) Prowadzenie konsultacji, poradnictwa i terapii z osobami sprawuj?cymi piecz? zast?pcz? i ich dzie?mi oraz z dzie?mi przebywaj?cymi w rodzinach zast?pczych. 9) Prowadzenie szkole? dla rodzin zast?pczych, prowadz?cych rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, dyrektorw placwek opieku?czo wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatw do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pe?nienia funkcji dyrektora placwki opieku?czo wychowawczej typu rodzinnego. 10) Udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikom Dzia?u ds. pieczy zast?pczej w celu wsparcia ?rodowiska rodzinnego. 11) Praca w ?rodowisku rodzin zast?pczych i rodzinnego domu dziecka. 12) Inicjowanie innych dzia?a? w zakresie rodzinnej pieczy zst?pczej. 13) Opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagaj?cych stanowiska psychologa, a w szczeglno?ci a) zasadno?ci przysposobienia dziecka, b) kontaktach dziecka z rodzin? biologiczn? i wp?ywie tych kandydatw na dziecko, c) zasadno?ci przysposobienia zwi?zanego ze zmian? miejsca zamieszkania poza granicami RP maj?cej na celu stwierdzenie, ?e przysposobienie to le?y w jego najlepszym interesie, d) zasadno?ci wsplnego umieszczenia rodze?stwa w rodzinie przysposabiaj?cej, e)mo?liwo?ci nieumieszczenia wsplnie rodze?stwa w rodzinie przysposabiaj?cej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodze?stwa, f)przed?u?eniu okresu pobytu dziecka w rodzinie zast?pczej pe?ni?cej funkcj? pogotowia rodzinnego, g)czasowym, za zgod? s?du, sprawowaniu pieczy zast?pczej przez rodzin? zast?pcz? oraz prowadz?cego rodzinnym dom dziecka nad dzieckiem poza terytorium RP, na wniosek Starosty. 14) Wyjazdy interwencyjne oraz asysta przy umieszczaniu dzieci w pieczy zast?pczej oraz podczas kontaktw z rodzina biologiczn?. 15) Udzia? w opracowaniu i realizacji 3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zast?pczej. 16) Podejmowanie wszechstronnej wsp?pracy z s?dem, szko?ami, o?rodkami pomocy spo?ecznej oraz z innymi instytucjami dzia?aj?cymi w systemie opieki nad dzieckiem i rodzin?. 17) Prowadzenie korespondencji zgodnie z realizowanymi zadaniami.
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
Warunki płacy i pracy
Data rozpoczęcia pracy: 23.09.2022
Miejsce pracy: Polska
Województwo: wielkopolskie
Powiat: turecki
Gmina: Turek
Miejscowość: Turek
Minimalne wynagrodzenie brutto mies./godz.: od 4000 PLN
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Praca w wolne dni:
Zatrudnienie od zaraz:
Zapewnienie zakwaterowania:
Zapewnienie wyżywienia:
Sposób Aplikowania
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: ??kowa 1, 62-700 Turek, powiat: turecki, woj: wielkopolskie
Osoba do kontaktu: Ma?gorzata Wojtczak
Nr telefonu: 63 280 11 37
E-mail: pcpr@powiat.turek.pl
Czy oferta jest finansowana z PFRON:


źródło:Centralna Baza Ofert Pracy (2022-09-23 07:55)