reklama

URZ?DNIK DO SPRAW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

URZ?D GMINY W TURKU

Identyfikacja oferty
Identyfikator oferty: StPr/22/0570
Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Data dodania oferty do CBOP 17.08.2022
Oferta ważna do: 26.08.2022
Dane firmy/przedsiębiorstwa
Nazwa firmy: URZ?D GMINY W TURKU
Adres: OGRODOWA 4, 62-700 Turek, powiat: turecki, woj: wielkopolskie
Profil działalności: Jednostka samorz?dowa
Wymagania
Zawód:
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Jezyki:
Uprawnienia:
Inne wymagania: Wymagania niezb?dne: 1) obywatelstwo polskie, 2) brak skazania prawomocnym wyrokiem s?du za przest?pstwa umy?lne ?cigane z oskar?enia publicznego lub umy?lne przest?pstwo skarbowe, 3) pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych, 4) stan zdrowia pozwalaj?cy na zatrudnienie na w/w stanowisku, 5) nieposzlakowana opinia, 6) wykszta?cenie wyższe, 7) prawo jazdy kat. B. Wymagania dodatkowe: 1) preferowane wykszta?cenie techniczne, 2) preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub odbyty staż w jednostkach administracji publicznej, 3) posiadanie wiedzy i znajomo?? przepisw prawa w zakresie: samorz?du gminnego, drg publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym, post?powania administracyjnego, 4) umiej?tno?? sprawnej organizacji pracy w?asnej i pracy w zespole, 5) komunikatywno??, odpowiedzialno?? i sumienno??, 6) odporno?? na stres, 7) kreatywno?? i wysoka kultura osobista, 8) umiej?tno?? obs?ugi komputera i urz?dze? biurowych.
reklama
Stanowisko pracy
Zakres obowiązków: 1) prowadzenie i przygotowanie spraw zwi?zanych z inwestycjami o?wietleniowymi, 2) przygotowywanie projektw rozstrzygni??, wnioskw i stanowisk organw Gminy, dotycz?cych zaliczenia drg i ulic do poszczeglnych kategorii, 3) prowadzenie spraw zwi?zanych z bie??cym utrzymaniem drg, eksploatacj? o?wietlenia ulicznego, sieci wodoci?gowych i sieci kanalizacyjnych, 4) okre?lanie szczeglnego korzystania z drg, w tym wykorzystywania pasw drogowych na cele niekomunikacyjne, 5) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczo?ci w zakresie drg gminnych, 6) rozliczanie i egzekwowanie nale?no?ci za zaj?cie pasa drogowego i umieszczenie urz?dzenia w pasie drogowym, 7) koordynacja i obsługa we wsp?pracy z innymi zarz?dcami drg publicznych organizacji ruchu drogowego, bezpiecze?stwa na drogach, oznakowania drg i ulic oraz utrzymania wiat przystankowych, 8) prowadzenie spraw z zakresu transportu zbiorowego, 9) zimowe utrzymanie drg, 10) przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji i remontw w zakresie wodoci?gw i kanalizacji, 11) prowadzenie procedury odp?atnego nabycia wodoci?gw, 12) realizacja zada? gminy wynikaj?cych z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?ciekw, 13) realizacja zada? gminy wynikaj?cych z ustawy prawo wodne z wy??czeniem spraw dotycz?cych melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzi? i susz?, 14) realizacja zada? gminy wynikaj?cych z ustawy prawo geologiczne i grnicze, 15) nadzr nad pracami wykonywanymi przez robotnikw zatrudnionych w ramach robt publicznych i prac interwencyjnych w celu wykonywania zada? realizowanych na stanowisku, 16) wydawanie zezwole? i wypisw z zezwole? na wykonywanie regularnych specjalnych przewozw osb w krajowym transporcie drogowym, 17) przygotowywanie projektw oraz wykonywanie uchwa? Rady Gminy w zakresie zada? realizowanych na danym stanowisku pracy, 18) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski mieszka?cw w zakresie realizowanych zada?, 19) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych Rady Gminy w zakresie realizowanych zada?, 20) prowadzenie sprawozdawczo?ci rzeczowo-finansowej oraz statystycznej w zakresie realizowanych zada?, 21) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczo?ci w zakresie zamwie? publicznych na danym stanowisku, 22) wykonywanie zada? obronnych, 23) archiwizacja dokumentw na stanowisku, 24) wykonywanie innych polece? prze?o?onego w zakresie zada? realizowanych przez Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego.
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
Warunki płacy i pracy
Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2022
Miejsce pracy: Polska
Województwo: wielkopolskie
Powiat: turecki
Gmina: Turek
Miejscowość: Turek
Minimalne wynagrodzenie brutto mies./godz.: od 3010 PLN
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Praca w wolne dni:
Zatrudnienie od zaraz:
Zapewnienie zakwaterowania:
Zapewnienie wyżywienia:
Sposób Aplikowania
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: OGRODOWA 4, 62-700 Turek, powiat: turecki, woj: wielkopolskie
Osoba do kontaktu: Justyna Sylwestrzak
Nr telefonu: 632794064
E-mail:
Czy oferta jest finansowana z PFRON:


źródło:Centralna Baza Ofert Pracy (2022-08-22 11:55)