niedziela 14 lipca 2024

Kamili, Kamila, Marcelego

reklama

Regulamin portalu Turek.net.pl

Administratorem serwisu Turek.net.pl (serwis dostępny pod adresem http://www.turek.net.pl/) jest firma NetART posiadająca NIP: 6681109102 oraz REGON 311077789. Serwis Turek.net.pl jest oficjalnie zarejestrowanym tytułem prasowym w Sądzie Rejonowym w Koninie.

1. Definicje

Turek.net.pl - Portal Informacyjny

Portal - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Turek.net.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Turek.net.pl i/ lub jej partnerów oraz współpracowników znajdujaca się pod adresem URLo brzmieniu www.turek.net.pl oraz www.hp.turek.net.pl. Portal może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) Turek.net.pl, Portal Informacyjny (internetowy) Turek.net.pl.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument ma charakter porozumienia pomiędzy Turek.net.pl, a Użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Porozumienia.

3. Odpowiedzialność za korzystanie z Portalu

Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Turek.net.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Turek.net.pl. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca portalu Turek.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Turek.net.pl  informuje, iż w przypadku wszelkich prób łamania prawa, w tym w przypadku podszywania się pod inne osoby, prób łamania zabezpieczeń lub łamania zabezpieczeń systemów informatycznych Turek.net.pl  lub kont/profili innych użytkowników, zastrzega sobie przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o osobach dopuszczających się takich zachowań, w tym w szczególności do przekazania właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, ABW itd.) odpowiednich informacji związanych z korzystaniem przez danego użytkownika z serwisu. Turek.net.pl  zastrzega sobie prawo zachowania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu, w tym również danych umieszczonych przez danego użytkownika w ramach jego profilu, historii logowań, adresów IP z których logowań dokonano, historii i zakresu edycji danego profilu i innych podobnych zdarzeń. Dane takie (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu) będą przez Turek.net.pl  wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i nie będą komukolwiek udostępniane. Dane takie nie będę analizowane w sposób jednostkowy (nie będą analizowane dane poszczególnego użytkownika), a jedynie mogą być poddane analizie systemu informatycznego Turek.net.pl  mającej na celu określenie pewnych prawidłowości statystycznych lub technicznych (np. określenie województw logowań użytkowników, określenie zmiennej w intensywności dobowego korzystania z serwisu itp.). Dane dotyczące danego użytkownika mogą być przez Turek.net.pl  udostępnione jedynie wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Turek.net.pl  obowiązek ich udostępnienia, przy czym wówczas udostępnienie następuje w granicach i w formie prawem przewidzianych, na stosowne żądanie uprawnionego organu państwa (np. osoby uprawnionej działającej z ramienia Policji, na żądanie sądu zawarte w postanowieniu itp.).

Wszelkie podawane nazwiska osób publicznych w komentarzach będą usuwane a warunkiem ukazania się komentarza będzie jego związek z komentowaną informacją lub też ankietą.

4. Prawa własności intelektualnej

Turek.net.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Turek.net.pl informuje, że jego Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Turek.net.pl lub innego podmiotu uprawnionego jest surowo zabronione.

5. Ochrona prywatności

Turek.net.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Turek.net.pl jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

Turek.net.pl niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów funkcji (również działów) oferowanych w Portalu proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Turek.net.pl zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy konkursach organizowanych przez Turek.net.pl samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Portalu, rezerwacji imprez turystycznych, miejsc noclegowych, dostarczania konkretnych wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Portalu.

Turek.net.pl oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie są rejestrowane przez Turek.net.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Turek.net.pl oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Turek.net.pl odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Turek.net.pl udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu, przy czym Turek.net.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Turek.net.pl do przekazania takich danych.

6. Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

Turek.net.pl gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują i oczekują.

7. Przekazywanie informacji

Co do zasady, Turek.net.pl gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej.

Turek.net.pl ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu.

Wszyscy Użytkownicy Portalu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego Portalu, które wymagają podania tych informacji.

8. Opłaty działu ogłoszeń

 1. Korzystanie z serwisu w zakresie dodawania ogłoszeń jest bezpłatne za wyjątkiem działów w których aktywacja ogłoszeń następuje po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem.
 2. Promowanie ogłoszeń jest płatne, a wysokość opłaty zależy od wybranego przez użytkownika sposobu promowania oraz działu ogłoszeń. Sposoby oraz koszty konkretnych działań promocyjnych określone zostały w Cenniku.
 3. Właściciele serwisu nie pobierają żadnych opłat i prowizji za dokonane między użytkownikami serwisu transakcje.
 4. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 powyżej, oraz innych wyraźnie wskazanych w treści niniejszego Regulaminu lub Cenniku, może ulegać zmianie. O zmianie opłat Właściciel poinformuje publikując odpowiednie ogłoszenie na Portalu.
 5. Wszystkie prezentowane w cenniku kwoty są kwotami brutto (powiększone zostały o podatek VAT w obowiązującej dla danej usługi wysokości).
 6. Wszelkie płatności określone w Cenniku obsługiwane są za pomocą PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399. Użytkownik zarejestrowany bądź firma przed zamówieniem jakiejkolwiek usługi opisanej w Cenniku, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami oraz informacjami Integratora PayU SA.
 7. Właściciel serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji za transakcje dokonywane za pomocą płatności opisanych w pkt. 6 powyżej.
 8. Jeśli ogłoszenie promowane zostanie usunięte ze względu na niezgodność z prawem lub regulaminem, opłata za jego promowanie nie podlega zwrotowi. O przyczynach usunięcia ogłoszenia użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany w rejestracji adres email. W przypadku usunięcia naruszeń, ogłoszenie zostanie przywrócone.
 9. Na życzenie użytkownika właściciele serwisu wystawiają faktury VAT w formie elektronicznej. Użytkownik jednocześnie z zamówieniem konkretnej usługi wskazanej w Cenniku jest zobowiązany wyraźnie wskazać życzenie wystawienia faktury VAT oraz pełne dane Nabywcy na które ma być ona wystawiona.

9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem ogłoszeń płatnych portalu Turek.net.pl należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ogloszenia@turek.net.pl Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz numer ogłoszenia. Serwis rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Serwis zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Serwis rozpatrywane.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy - publikacja Ogłoszenia - możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: ogloszneia@turek.net.pl

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji promocji Ogłoszenia).

10. Uwagi końcowe

Turek.net.pl zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Portalu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do skracania i modyfikowania zamieszczanych przez użytkowników portalu komentarzy oraz ogłoszeń.

Turek.net.pl zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron portalu Turek.net.pl z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedyńczym użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do usuwania powielanych ogłoszeń i komentarzy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsekwencją nagminnego powielania ogłoszeń (tzw. spamowania) będzie blokada dostępu do wybranych elementów portalu.

Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu wybranych elementów portalu Turek.net.pl, w tym do wysyłania formularzy, opinii lub ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedyńczym użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do blokowania zgłoszeń stron WWW do katalogu WWW, blokowania oraz usuwania ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedyńczm użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Ogólne zasady moderacji komentarzy, ogłoszeń i innych treści autorstwa Użytkowników:

Nie publikujemy komentarzy, które:

 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).


Ponadto nie publikujemy komentarzy, które:

 • są bezpośrednimi  atakami na interlokutorów
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

Obowiązkiem każdego Użytkownika jest niezwłocznie po zauważeniu zgłaszanie wystąpienia na stronach portalu Turek.net.pl niezgodnych z powyższym regulaminem komentarzy lub innych treści autorstwa Użytkowników Portalu Turek.net.pl pod adres email redakcja@turek.net.pl

Portal Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

11. Użytkowanie bezpłanych ogłoszeń na portalu

 1. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Turek.net.pl , mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

 2. Turek.net.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 3. Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

 4. Turek.net.pl nie wyraża zgody na jakiekolwiek pobieranie danych bez wyraźnej zgody udzielonej na piśmie lub w mailu. 

 5. Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Turek.net.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika. Portal nie zwraca zakupionych punktów.

 6. Niedopuszczalne jest w trakcie nadawania ogłoszenia umieszczania na przesyłanych grafikach numerów telefonów, adresów email lub innych informacji kontaktowych. Zachowanie takie skutkować będzie blokowaniem dostępu do usług bezpłatnych ogłoszeń. Nagminne naruszanie zasad umieszczania bezpłatnych ogłoszeń może skutkować krokami prawnymi.

 7. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących usług niezgodnych z polskim oraz emuropejskim prawem. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania ogłoszeń niezgodnych z obowiązującym prawem na terenie polski i uni europejskiej.

12. Postanowienia dodatkowe

Turek.net.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu, oraz za opinie zamieszczone na HydePark-u (forum pod adresem www.hp.turek.net.pl).

Turek.net.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.


Cennik promowania lub aktywacji ogłoszeń w portalu Turek.net.pl

Promocaja ogłoszeń w poszczególnych działach:

Motoryzacja, Praca Dam, Nieruchomości, Rolnictwo, Usługi budowlane: 70 zł brutto za okres 35 dni
Pozostałe działy: 50 zł brutto za okres 35 dni

Aktywacja ogłoszeń w poszczególnych działach:

Towarzyskie: 20 zł brutto.
Pozostałe działy: 0 zł