niedziela 21 lipca 2024

Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

reklama

Polityka prywatności

 

 1. Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają serwis Turek.net.pl, zwany dalej serwisem, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, administrator strony www.turek.net.pl postanawia wprowadzić następującą politykę prywatności.
 2. Niniejsza polityka prywatności stanowi świadectwo dostrzegania przez serwis problemów ochrony prywatności w internecie. Poniższa polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkownikach serwisu.
 3. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług serwisu na najwyższym poziomie. Dane użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 4. Serwis zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 5. Serwis deklaruje:
  1. zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów użytkowników serwisu związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  2. zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  3. zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby;
  4. zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.
 6. Serwis pragnie poinformować, iż dane powierzane przez użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:
 7. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
 8. zabezpiecza dane przed ich pozyskaniem przez osobę do tego nieuprawnioną;
 9. zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych;
 10. zabezpiecza dane przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Serwis informuje, że w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w serwisie współpracuje z policją, prokuraturą, sądami oraz innymi organami państwa w celu pomocy w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.
 12. Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.
 13. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez użytkownika serwisu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe użytkowników, których konta zostały usunięte, są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu niedopuszczenia, aby sprawcy ewentualnych naruszeń zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.
 14. Informacje kontaktowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator serwisu będzie się kontaktował z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w serwisie.
 15. Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w serwisie, albo pragną dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: redakcja@turek.net.pl