piątek 14 sierpnia 2020

Alfreda, Maksymiliana, Selmy

reklama

Antosik składa skargę na burmistrza za PKS

Antosik składa skargę na burmistrza za PKS
 

Brak należytego nadzoru nad PKS w Turku, zatajanie informacji o stanie finansowym spółki oraz niewywiązanie się z umowy zawartej ze Skarbem Państwa to główne zarzuty radnego Romualda Antosika (LPS) wobec burmistrza Czapli zawarte w skardze na działalność włodarza Turku. Radny złożył skargę podczas dzisiejszej, XXIX Sesji Rady Miasta Turku.

Dokument  ten zawiera historię przejęcia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. od Skarbu Państwa oraz ukazuje przyczyny, które wg Antosika doprowadziły do tragicznego stanu finansowanego spółki.

reklama

Poniżej przedstawiamy pełną treść skargi na działalność burmistrza.

 

SKARGA NA DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA MIASTA TURKU

Na podstawie art. 227 k.p.a. składam skargę na działalność Burmistrza Miasta Turku, w której zarzucam mu:

  1. brak należytego pisemnego informowania i odpowiedzi na zapytania radnych na temat sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku,
  2. naruszenie art. 33 i 35 ustawy o finansach publicznych,
  3. naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  4. brak realizacji postanowień umowy zawartej przez Gminę Miejską Turek ze Skarbem Państwa dot. nieodpłatnego przeniesienia akcji spółki PKS w Turku
  5. brak należytego nadzoru nad PKS w Turku.

UZASADNIENIE

Na wniosek burmistrza Turku radni zadecydowali o przejęciu akcji PKS w Turku. W chwili przejmowania przez Miasto Turek przedsiębiorstwa PKS w Turku, radni nie wiedzieli w jakiej sytuacji finansowej znajduje się ta firma. Mimo to, klub radnych - Towarzystwa Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości przychylił się do wniosku burmistrza Czapli i wspólnie podjęli decyzję o przejęciu od Skarbu Państwa spółki PKS w Turku. Mimo wielokrotnych próśb i zapytań radnych do burmistrza o przedstawienie Radzie Miejskiej Turku informacji o sytuacji finansowej i organizacyjnej tej firmy, nie otrzymaliśmy miarodajnej odpowiedzi w tym temacie.

reklama

Mimo nieudzielenia przez burmistrza informacji, które powinny mieć decydujące znaczenie dla podjęcia decyzji przez Radę Miejską Turku o przejęciu PKS, firma ta stała się własnością Gminy Miejskiej Turek. Podkreślam, że niejednokrotnie zarówno ja, jak i inni radni V kadencji zwracaliśmy się z prośbą o udzielenie nam pełnych informacji na temat tego przedsiębiorstwa, zanim podjęta została decyzja o przejęciu PKS. Niestety, burmistrz nie udzielił radnym pisemnych informacji dotyczących kondycji tej spółki, o które wielokrotnie zabiegali radni.

W efekcie tego miasto stało się z dniem 1.07.2010 r. właścicielem PKS, na mocy umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra – Aleksandra Grada, a Gminą Miejską Turek, reprezentowaną przez burmistrza Turku – Zdzisława Czaplę. Najistotniejszymi postanowieniami tej umowy były warunki, na których miasto otrzymało akcje PKS. Mianowicie, burmistrz w imieniu Gminy Miejskiej Turek zobowiązał się opracować 5-letni „Plan rozwoju PKS” w kontekście polityki transportowej gminy, w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy. Następnie dokument ten, zgodnie z zapisami umowy powinien być zatwierdzony przez Radę Miejską Turku, która jest organem stanowiącym Gminy Miejskiej Turek.  Ponadto burmistrz zobowiązany był kopię zatwierdzonego przez Radę Miejską Turku „Planu rozwoju PKS” przesłać w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy Ministrowi Skarbu Państwa.

Niestety z niewiadomych powodów burmistrz nie wypełnił warunków tej umowy. Nie tylko nie przygotował „Planu rozwoju PKS” w terminie do końca 2010 r., ale również po tym okresie nie wykonał umowy w stosunku do Ministerstwa Skarbu Państwa.  Przygotowany „Plan rozwoju PKS” został co prawda przedłożony radnym do uchwalenia na sesji w dniu 24.03.2011 r., jednakże w związku z uwagami ze strony radnych i wykazaniem braku polityki transportowej gminy, na którą burmistrz powołał się w proponowanym przez siebie projekcie uchwały, w celu dokonania niezbędnych poprawek przełożono go pod kolejne obrady. Niestety, burmistrz nie przedłożył radnym poprawionego projektu uchwały oraz „Planu rozwoju Spółki PKS w Turku na lata 2011-2015, w kontekście polityki transportowej Gminy Miejskiej Turek”, czym prawdopodobnie nie wykonał postanowień umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Turek, a Skarbem Państwa.

Przypomnę, że jako radni wielokrotnie podejmowaliśmy próby uzyskania od burmistrza informacji na temat sytuacji PKS, która była już naszą spółką miejską. Nie otrzymaliśmy żadnych pisemnych informacji dotyczących kondycji finansowej PKS, nawet wówczas gdy burmistrz zawnioskował do Rady Miejskiej Turku o udzielenie pożyczki tej spółce w wysokości 1.000.000 zł. Podobnie nie otrzymaliśmy informacji o nabywcy i warunkach zbycia majątku spółki, jakim był dworzec PKS i tereny do niego przyległe.

Do dziś nie wiemy na co zostały przeznaczone poszczególne transze, które otrzymała spółka PKS za sprzedaż tego majątku. Burmistrz odmówił ujawnienia szczegółów transakcji, w wyniku której zbyto majątek PKS-u. Nie udostępnił kopii umowy, nie ujawnił nawet nazwy spółki, która nabyła nieruchomość. Odmawiając udzielenia tych informacji powołał się na tajemnicę przedsiębiorstwa, które nabyło majątek PKS-u.

Takim zaniechaniem naruszył przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o finansach publicznych. Nie miał bowiem prawa do odmowy udostępnienia informacji publicznej w tym zakresie, ponieważ zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych informacje, których ujawnienia domagali się radni, dotyczące ceny, warunków zbycia, czy nazwy kontrahenta, nie mieściły się w pojęciu tajemnicy przedsiębiorstwa. Powyższy przepis jest przejawem zasady, zgodnie z którą w drodze umów cywilnoprawnych nie można zmieniać zakresu uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa publicznego,  w tym ograniczać prawa  do uzyskania informacji o środkach i majątku publicznym.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Realizacja tej zasady jest obowiązkiem każdego podmiotu gospodarującego środkami publicznymi. Na podstawie tego przepisu Burmistrz zobowiązany był do podawania do publicznej wiadomości wszelkich danych i informacji o stanie finansów PKS w Turku, publicznie wyjaśniać jakie są cele i środki prowadzonej polityki finansowej w tym zakresie, składać sprawozdania z gospodarki środkami publicznymi, zapewniać zainteresowanym (radnym i mieszkańcom Turku) dostęp do wszelkiego rodzaju opracowań i materiałów o gospodarce finansowej PKS - u.

W związku z tym, iż Burmistrz nie wykonywał tych obowiązków, naruszył ww. przepis ustawy o finansach publicznych. Wszystkie informacje dotyczące zasad funkcjonowania PKS w Turku (odnoszące się m.in. do stanu finansów, majątku, zasad organizacji i administrowania, planowanych i realizowanych działaniach) stanowią informacje publiczne i podlegają udostępnieniu w trybie ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.). Burmistrz odmawiając udostępnienia informacji związanych z funkcjonowaniem  PKS-u w Turku, udostępniając je w ograniczonym zakresie czy w sposób i formie niezgodnej z wnioskiem osoby żądającej takich informacji wielokrotnie naruszył przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Od chwili przejęcia PKS w Turku, Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Turek sprawował jednoosobowo nadzór właścicielski nad tą spółką. Nie wprowadził jednak jasnych i przejrzystych reguł sprawowania nadzoru właścicielskiego nad nią. Nie przedstawił Radzie Miejskiej zasad oceny działalności i funkcjonowania spółki, sytemu jej monitorowania. Ustanowione przejrzyste zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego pozwoliłyby organowi wykonawczemu – Burmistrzowi na szybkie i sprawne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości, jakie pojawiały się w nadzorowanym podmiocie. Brak tych zasad mógł pogłębić kryzys finansowy w spółce.

Jeszcze jedna kwestia. W lipcu 2010 r. Miasto Turek przejęło od Skarbu Państwa 280 000 akcji spółki PKS w Turku. Cena jednej akcji wynosiła wówczas 10 zł. W czerwcu 2013 r. Burmistrz sprzedał PKS w Turku prywatnemu przedsiębiorcy. Cena jednej akcji ustalono na kwotę 0,25 zł. Cena akcji zbytego przedsiębiorstwa przez niespełna trzy lata  spadła  40 – krotnie!!! Odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest Burmistrz, który sprawował nadzór i kontrolę nad spółką.

Burmistrz Zdzisław Czapla, pomimo posiadanej wiedzy na temat stanu finansów PKS-u  i  generowanych przez to przedsiębiorstwo strat nie podejmował skutecznych działań naprawczych, ukrywał przed radnymi i opinią publiczną informacje dotyczące przedsiębiorstwa.

Z uwagi na powyższe zwracam się do Wysokiej Rady o zajęcie stanowiska w tej sprawie i wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby odpowiedzialnej za opisany w skardze stan rzeczy.

Romuald Antosik
 

Podobne artykuły

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza za...

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza za 2019...

3 lip.
Listy do redakcji: Stanowisko Burmistrza Miasta...

Listy do redakcji: Stanowisko Burmistrza Miasta w...

15 czerw.
Przedszkola i żłobki w mieście nadal zamknięte....

Przedszkola i żłobki w mieście nadal zamknięte....

4 maj.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama