poniedziałek 26 września 2022

Cypriana, Justyny, Łucji

15°C zachmurzenie duże Pogoda 7 dni »
reklama

Stanowisko TIG dot. funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnym

Stanowisko TIG dot. funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnym
 

Stanowisko Tureckiej Izby Gospodarczej dot. funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Turek

Stanowisko dotyczy podjętych uchwał na XII sesji Rady Miejskiej Turek dnia 26 listopada 2015 r. dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: uchwała XII/117/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek, uchwała XII/118/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji, uchwała XII/119/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uchwała XII/120/15 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomość, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zdaniem Tureckiej Izby Gospodarczej zasady/metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jakimi mają być objęci m.in. przedsiębiorcy są zbyt ogólne, niejasne, wewnętrznie sprzeczne, w sposób nieuzasadniony sugerujące podwójne naliczanie. Przedsiębiorcy zrzeszeni w TIG nie widzą racji, która uzasadniałaby zmianę funkcjonującego systemu. Wadliwość poprzedniego systemu (jeśli taka miała miejsce zdaniem Rady Miejskiej Turek) nie musi powodować zastąpienie go nowym który zwiększa dotychczasowe koszty po stronie przedsiębiorców. Nowy system budzi wielkie wątpliwości wśród przedsiębiorców związane głównie z podwyższeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zdaniem przedsiębiorców zapotrzebowania na odbiór śmieci w zależności od powierzchni lokali/liczby uczniów, dzieci, studentów/miejsc konsumpcyjnych i in. oraz liczby zatrudnionych pracowników jest nieadekwatne do panujących realiów w firmach. Jako organizacja wspierająca przedsiębiorców mamy wiele zastrzeżeń co do sposobu naliczania wysokości opłat. W związku z powyższym Turecka Izba Gospodarcza wychodzi z propozycją wprowadzenia poprawek do w/w uchwał polegających na zmianie sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych.

reklama

Sugerujemy następujące rozwiązania:

1. Deklaratywność przedsiębiorców oraz innych podmiotów wskazanych w uchwałach na podstawie iloczynu liczby odbieranych pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

lub

2. Uchylenie uchwał w całości i ewentualne stosowanie przez Gminę Miejską Turek przepisów  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 7 i art. 9.

Powyższe stanowisko wypracowano na podstawie otrzymanych ankiet od przedsiębiorców. Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Turku zrzeszonych w TIG w miesiącach grudzień’15 – styczeń’16 w odniesieniu do podjętych uchwał wykazało:

reklama

1. wzrost opłat na poziomie 100% - 300%,
2. ponad stuprocentowy wzrost stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności
w stosunku do dotychczasowych cen zawartych w umowach pomiędzy przedsiębiorcami a firmami odbierającymi odpady (np. pojemnik 1100 litrów: obecna cena uiszczana przez przedsiębiorcę za odpady niesegregowane wynosi ok. 75 zł, administracyjna stawka przyjęta w uchwale 160 zł),
3. brak możliwości odliczania podatku VAT za odbiór odpadów poprzez wprowadzenie pośrednika w postaci Gminy Miejskiej Turek,
4. niejasność zapisów dot. wskazywania osób pracujących jak i sama definicja osoby pracującej (kwestia urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, uczniów, praktykantów, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i in.),
5. brak związku ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w stosunku do powierzchni całkowitej nieruchomości niezamieszkałej (np. lokale oczekujące na wynajem i inne nieużytkowe pomieszczenia, hale, magazyny itp.)
6. nieuwzględnienie w uchwałach możliwości stosowania systemu zbiórki odpadów w postaci pras, pozwalających na ściskanie i magazynowanie większej ilości odpadów w jednym miejscu,
7. brak zasadności uiszczania opłat miesięcznych za odpady komunalne przez właścicieli sal bankietowych według przyjętego algorytmu w uchwale,
8. niedoprecyzowanie zapisów dot. mikroprzedsiębiorstw wytwarzających większe ilości odpadów komunalnych aniżeli wynika to z przyjętego algorytmu w uchwale.
9. nieadekwatność zapisów kwartalnych zbiórek odpadów problemowych w stosunku do realiów panujących w firmach, obecnie odpady problemowe w tym wielkogabaretowe odbierane są w dużych firmach co najmniej raz w miesiącu.

Mając na uwadze wspólne dobro naszego miasta zwracamy się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady Miasta Turek o wprowadzenie poprawek do w/w uchwał.

    
Z poważaniem,

Piotr Itczak, V-ce Prezes TIG  

Tomasz Wroniak, V-ce Prezes TIG

Marek Sawicki, Prezes TIG

Podobne artykuły

Laptopy ułatwią naukę zdalną. Drewtur ufundował...

Laptopy ułatwią naukę zdalną. Drewtur ufundował...

27 kw.
Walne zgromadzenie Tureckiej Izby Gospodarczej

Walne zgromadzenie Tureckiej Izby Gospodarczej

22 kw.

"Dajemy im zaświadczenie na życie i uczymy...

21 kw.

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama