wtorek 23 lipca 2024

Sławy, Sławosza, Żelisławy

reklama

Strażacy z Tuliszkowa podsumowali 5 lat działań. Tadeusz Wawrzyniak ponownie prezesem jednostki.

Strażacy z Tuliszkowa podsumowali 5 lat działań. Tadeusz Wawrzyniak ponownie prezesem jednostki.
 

24 września 2021 roku o godzinie 18:00 na Sali OSP w Tuliszkowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze podsumowujące działalność jednostki w roku 2020. Prezes OSP Tuliszków druh Tadeusz Wawrzyniak serdecznie powitał wszystkich gości, sponsorów oraz strażaków.

Swoją obecnością druhów z OSP Tuliszków zaszczycili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP Pan Ryszard Bartosik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Andrzej Piaskowski, Komendant Powiatowy Policji w Turku inspektor Michał Grzelak,  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Turku nadkomisarz Roman Frątczak, Komendant Powiatowy Policji w Słupcy inspektor Roman Ciesielczyk, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku brygadier Arkadiusz Janaszkiewicz ,Członek Zarządu Powiatu tureckiego Pan Bohdan Radecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku druh Grzegorz Ciesielski, Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Pan Krzysztof Roman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie Pan Andrzej Janczewski, Komendant Komisariatu Policji w Tuliszkowie aspirant sztabowy Roman Marczyński, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Tuliszkowie druh Jakub Wieczorek, Członek Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tuliszkowie druh Zdzisław Cichy, Druhny i druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Powiatu tureckiego oraz konińskiego, Sponsorzy - bez których jednostka nie mogłaby osiągać wielu szczytnych celów.

reklama

Po powitaniu znamienitych gości przystąpiono do Wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Przewodniczącym zebrania został dh Przemysław Przybyłowicz. Przewodniczący podziękował za jednogłośny wybór oraz zapewnił że dołoży wszelkich starań, aby Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przebiegło szybko i sprawnie. Druh Przybyłowicz przedstawił propozycje kandydatur oraz przeprowadził głosowanie mające na celu wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej oraz Komisji Wyborczej. Komisje po wyborze ukonstytuowały się oraz rozpoczęły swoją pracę. Następnie walne zgromadzenie członków OSP przyjęło proponowany porządek zebrania.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie w roku 2020 przedstawił Prezes Zarządu OSP Tuliszków dh Tadeusz Wawrzyniak, sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz plan finansowy na rok 2021 przedstawił Skarbnik OSP dh Kamil Szwedziński, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Józef Pośpiech, natomiast plan działalności na rok 2021 Wiceprezes Zarządu OSP dh Przemysław Przybyłowicz. Na protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczego wybrano druhnę Mariolę Jagiełowicz. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności druhowie udzielili absolutorium zarządowi jednostki.

Następnie przewodniczący zebrania przekazał głos przewodniczącemu komisji wyborczej druhowi Bohdanowi Radeckiemu, który przeprowadził wybory. Ustalono, że głosowanie będzie jawne. Po zgłoszeniu kandydatur oraz zamknięciu listy walne zebranie przystąpiło do wyboru nowego zarządu OSP w składzie 9 osobowym oraz nowej komisji rewizyjnej w składzie 3 osobowym. Po głosowaniach nastąpiła przerwa w obradach, która miała na celu ukonstytuowanie się składów zarządu i komisji rewizyjnej OSP.

Skład Zarządu OSP na kolejne lata przedstawia się następująco:
PREZES OSP: dh WAWRZYNIAK Tadeusz
WICEPREZES NACZELNIK OSP: dh PRZYBYŁOWICZ Stanisław
I ZASTĘPCA NACZELNIKA: dh MICHALAK Maciej
II ZASTĘPCA NACZELNIKA: dh SZWEDZIŃSKI Kamil
WICEPREZES OSP: dh PRZYBYŁOWICZ Przemysław|
SKARBNIK OSP: dh POŚPIECH Grażyna
SEKRETARZ OSP: dh SKIBIŃSKA Natalia
GOSPODARZ OSP: dh POŚPIECH Józef
CZŁONEK ZARZĄDU OSP: dh KOZŁOWSKI Jan

reklama

Skład Komisji Rewizyjnej OSP:
PRZEWODNICZĄCY: dh TOMCZAK Tomasz
CZŁONEK: dh OLESIŃSKI Roman
CZŁONEK: dh PRUSINOWSKI Piotr

Po przerwie w obradach przystąpiono do wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP to:
dh WAWRZYNIAK Tadeusz
dh PRZYBYŁOWICZ Stanisław
dh MICHALAK Maciej
dh SKIBIŃSKA Natalia
dh POŚPIECH Józef

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP to:
dh WAWRZYNIAK Tadeusz
dh PRZYBYŁOWICZ Stanisław
dh SKIBIŃSKA Natalia
dh POŚPIECH Józef

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków OSP głos zabrał m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Bartosik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Andrzej Piaskowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku brygadier Arkadiusz Janaszkiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Pan Krzysztof Roman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie Pan Andrzej Janczewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku druh Grzegorz Ciesielski, Członek Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tuliszkowie druh Zdzisław Cichy.

Przewodniczący zebrania dh Przemysław Przybyłowicz wraz z druhną Natalią Skibińską wręczyli Prezesowi OSP Tuliszków druhowi Tadeuszowi Wawrzyniakowi bukiet róż w podziękowaniu za bardzo duży udział w zakupie nowego sztandaru. Należy podkreślić, że gdyby nie wsparcie druha Tadeusza Wawrzyniaka realizacja przedsięwzięcia polegającego na zakupie nowego sztandaru dla jednostki OSP Tuliszków byłaby niemożliwa.

Ratownicy OSP Tuliszków w roku 2020 brali udział łącznie w 72 wyjazdach alarmowych do akcji ratowniczo-gaśniczych. 29 razy były to pożary, 43 razy miejscowe zagrożenia. Fałszywe alarmy: 0. Liczba wyjazdów poza teren gminy wynosi 1 (Wola Rychwalska). W 72 akcjach ratowniczo-gaśniczych udział brali następujący druhowie i druhny z OSP Tuliszków.

Przybyłowicz Stanisław (72 wyjazdy), Szwedziński Kamil (59 wyjazdów), Skibiński Piotr (45), Radecki Andrzej (45), Raszewski Adam (31), Filipiak Jakub (30), Szczepański Gracjan (27), Michalak Maciej (24), Przybyłowicz Henryk (20), Lech Sebastian (17), Andrzejewski Filip (20), , Sławski Dariusz (16), Filipiak Kacper (10), Prusinowski Piotr (9), Janik Krzysztof (5), Kowalska Patrycja (4), Przybyłowicz Przemysław (4),

Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Tuliszkowie posiada 3 samochody ratowniczo-gaśnicze tj: średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Rt MAN TGM 18.340 z napędem 4x4, średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Rt 2,5/16 Star-Man, lekki samochód gaśniczy Ford Transit.

Poza działalnością ratowniczo-gaśniczą jednostka może pochwalić się wieloma inicjatywami prewencyjnymi np. edukacja i profilaktyka pożarowa, edukacja społeczna związana z sezonem grzewczym ”Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Czad i ogień. Obudź czujność.”, „Nie dla czadu”; wręczenie mieszkańcom powiatu tureckiego czujek tlenku węgla; edukacja związana z wypoczynkiem letnim, bezpieczne lodowiska, „STOP Pożarom traw”.

W roku 2020 reprezentacja OSP Tuliszków wzięła udział w turnieju halowej piłki nożnej OSP, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej zajmując 2 miejsce. Serdecznie dziękujemy zawodnikom za udział w turnieju oraz sportową rywalizację. Dziękujemy naczelnikowi OSP Stanisławowi za wystawienie reprezentacji.

W roku sprawozdawczym udało się zakupić lub pozyskać następujący sprzęt i wyposażenie: Buty specjalne strażackie skórzane; Rękawice specjalne; Kominiarki niepalne strażackie; Ubrania koszarowe; Kombinezon ochronny na owady; Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym; Prądownica wodna; Zbieracz; Spalinowy opryskiwacz plecakowy; Bosak dielektryczny; Linki strażackie ratownicze; Agregat prądotwórczy; Kaski do ratownictwa wysokościowego.

Głównym tematem zebranie były problemy z garażowaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz rozpoczęciem rozbudowy garaży OSP. Od kilku lat Zarząd OSP Tuliszków, stara się o pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży wraz z zapleczem socjalnym. Temat powraca zawsze podczas Walnego Zebrania. Istniejące garaże nie spełniają warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla sprzętu, jak również dla ratowników biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Samochody gaśnicze ustawione jeden za drugim, w jednym boksie garażowym, z brakiem systemu odprowadzania spalin, z możliwością wyjazdu tylko jedną bramą na drogę miejską. Od kilku lat podczas inspekcji gotowości operacyjnej (IGO), zespół inspekcyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku stwierdza wciąż te same wyżej wymienione nieprawidłowości z zaleceniem podjęcia stosownych działań w celu ich wyeliminowania. Nasze coroczne starania o środki finansowe w celu jak najszybszego rozpoczęcia rozbudowy są wyrazem troski i starań Zarządu o bezpieczeństwo i higienę służby strażaków ochotników będących na każde zawycie syreny strażackiej. Warto podkreślić, że jednostka OSP Tuliszków posiada gotowy projekt budowlany, pozwolenie na budowę dla inwestora oraz we własnym zakresie wykonano część prac ziemnych. Brakuje środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy garaży, dlatego każdego roku ponawiamy naszą prośbę o uwzględnienie wyżej wymienionego zadania w nowym budżecie Gminy i Miasta Tuliszków planowanym na kolejne lata. Pisma z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie GiM Tuliszków składamy regularnie od 2013 roku. Do dnia dzisiejszego na rozbudowę garaży nie została nam przyznana żadna kwota. Strażacy oraz mieszkańcy potrzebują tej inwestycji, która ma służyć naszej miejscowości przez kolejne lata. Mamy nadzieję, że wzorem wielu pięknych remiz, które powstały w ostatnich latach w Polsce, także w Tuliszkowie uda się zrealizować inwestycję o którą prosimy od 2013 roku.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim gościom, sponsorom oraz strażakom. Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i życzliwość!

Zdjęcia: Wiktoria Juda
Tekst: Przemysław Przybyłowicz
materiał prasowy nadesłany

Redakcja Turek.net.plFB

redakcja@turek.net.pl

787 77 74 72

Dodatkowe zdjęcia do artykułu
2
3
Podobne artykuły
Ślubowanie i uhonorowanie zasłużonych...

Ślubowanie i uhonorowanie zasłużonych druhów. Walne zebranie w OSP...

18 mrz.
Wideo: Konsultacje w sprawie Kolei do Turku....

Wideo: Konsultacje w sprawie Kolei do Turku. Oglądaj on-line z Tuliszkowa

12 mrz.
Makabryczne odkrycie w fosie tuliszkowskiego...

Makabryczne odkrycie w fosie tuliszkowskiego parku. Policjanci ustalili...

19-08-2023
Nowy samochód strażacki i skwer w mieście,...

Nowy samochód strażacki i skwer w mieście, czyli bezpieczna sobota w...

17-07-2023
Spaliło się 6 hektarów jęczmienia. Pożar...

Spaliło się 6 hektarów jęczmienia. Pożar zboża w Chylinie

13-07-2023
Jedyny taki w powiecie. Druhowie z OSP...

Jedyny taki w powiecie. Druhowie z OSP Tuliszków powitali nowy ciężki...

27-03-2023

Komentarze ()

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie - kliknij w link "Zgłoś Facebookowi" przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies

reklama
reklama
reklama